Vyhledávání

607 605 774

Obchodní podmínky

MLC vítá všechny zákazníky na internetových stránkách.

Přečtěte si prosím následující Obchodní podmínky.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném spol. BOHEMIA KONZULT s.r.o.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Bohemia Konzult, s.r.o. Žernovská 6, Praha 10.

IČO: 485 82 760, DIC: CZ48582760

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 33/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

 

Vymezení pojmů

spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající je společnost Bohemia Konzult, s.r.o. Žernovská 6 Praha 10.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Kupující nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání  smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Spotřebitel  (kupující) je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

 

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího - výměnou věci; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží , běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). 

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. 

Objednané zboží lze vrátit nepoužité, nepoškozené, kompletní a v původním, jinak než otevřeném nepoškozeném, obalu.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Odstoupí- li spotřebitel oprávněně, je firma BOHEMIA KONZULT,s.r.o.  povinna vrátit zaplacenou   kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží (spotřebiteli) a to buď připsáním na účet spotřebitele  nebo složenkou na adresu a to do 14 dnů od odstoupení. 

 

Právo z vadného plnění 

V případě zjištění, že zboží je vadné nebo neodpovídá objednávce co do množství, je spotřebitel povinen tyto skutečnosti ihned oznámit písemně nebo na telefonní číslo, uvedené v E-shopu.

V případě, že vady zboží jsou podstatné, mají vliv na jeho funkčnost  má spotřebitel právo na dodání nového nebo chybějícího zboží , případně přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení z Kupní smlouvy.

V případě, že jsou vady Zboží nepodstatné, nemající vliv na základní funkčnost zboží, má spotřebitel právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Reklamace zásilky tj. poškození či jiné nesrovnalosti při přepravě a doručení je nutné uplatnit bezprostředně po převzetí u přepravce a oznámit bez prodlení prodávajícímu. V zájmu rychlého vyřízení je při uplatnění reklamace nutné zboží zaslat doporučenou zásilkou s kopií dokladu o zakoupení, specifikací vady a požadovaným způsobem vyřízení reklamace. Zboží neposílejte v žádném případě na dobírku a doporučujeme Vám ho pojistit. Vrácení finančních prostředků provedeme dohodnutým způsobem. 

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Veškeré osobní údaje poskytnuté zákazníkem jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. To zejména vylučuje poskytování těchto údajů třetím stranám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Spotřebitel uzavřením objednávky souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy za účelem případné nabídky zboží a služeb a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Spotřebitel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

 

Dodací lhůta

Zboží bude spotřebiteli dodáno na adresu, kterou kupující uvede v objednávce, a to prostřednictvím České pošty a.s.

Objednané zboží je, dle dostupnosti a provozních možností dodavatele, dodáno v co nejkratší době. Obvyklým termínem je 1-3 pracovní dny od závazného potvrzení objednávky.  U výrobků s delší dodací dobou je zákazník o případném prodloužení dodací lhůty informován. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodejcem.

Výhrada dodání: dodávka objednaného zboží se provádí pouze v rámci ČR .

 

Doprava zboží a úhrada ceny

Dopravu zajišťuje prodejce ve spolupráci s Českou poštou  na území celé ČR . Kupní cena je považována za uhrazenou v okamžiku  uhrazením částky dobírkou, nebo při převzetí zboží kupujícím.

 

Platba, splatnost, prodlení s platbou

Placení zboží se provádí :

Dobírkou při dodání zboží – kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti při převzetí zásilky, a to k rukám přepravce pověřeného dodáním zboží; úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží.
 

Reklamační podmínky

 Dokladem k uplatnění záruky je prodejní doklad – faktura. Reklamace   musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Zboží by mělo být, pokud možno, v původním obalu, v úplném stavu.

 

Závěrečná ustanovení

Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01.10.2015.