SMLUVNÍ PODMÍNKY

Podmínky byly naposledy aktualizovány dne 9. 8. 2022

1. Úvod
Tyto podmínky se vztahují na tuto webovou stránku a na transakce související s našimi produkty a službami. Můžete být vázáni dalšími smlouvami souvisejícími s vaším vztahem s námi nebo jakýmikoli produkty či službami, které od nás obdržíte. Pokud jsou některá ustanovení dodatečných smluv v rozporu s jakýmikoli ustanoveními těchto podmínek, budou mít přednost a přednost ustanovení těchto dodatečných smluv.

2. Vazba
Registrací, přístupem nebo jiným používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami a podmínkami uvedenými níže. Pouhé používání těchto webových stránek předpokládá znalost a přijetí těchto Podmínek. V některých konkrétních případech vás také můžeme požádat o výslovný souhlas.

3. Elektronická komunikace
Používáním těchto webových stránek nebo komunikací s námi elektronickými prostředky souhlasíte a berete na vědomí, že s vámi můžeme komunikovat elektronicky na našich webových stránkách nebo zasláním e-mailu na váš e-mail, a souhlasíte s tím, že všechny dohody, oznámení, zveřejnění a jiná sdělení, která poskytnout vám elektronicky splnit jakýkoli zákonný požadavek, mimo jiné včetně požadavku, aby taková komunikace byla písemná.

4. Duševní vlastnictví
My nebo naši poskytovatelé licencí vlastníme a kontrolujeme veškerá autorská práva a další práva duševního vlastnictví na webové stránce a data, informace a další zdroje zobrazené nebo dostupné na webových stránkách.

4.1 Všechna práva jsou vyhrazena
Pokud konkrétní obsah neurčuje jinak, není vám udělena licence ani žádné jiné právo podle autorských práv, ochranných známek, patentů ani jiných práv duševního vlastnictví. To znamená, že nebudete používat, kopírovat, reprodukovat, předvádět, zobrazovat, distribuovat, vkládat do jakéhokoli elektronického média, měnit, zpětně analyzovat, dekompilovat, přenášet, stahovat, přenášet, zpeněžit, prodávat, nabízet nebo komercializovat žádné zdroje na této webové stránce. v jakékoli formě, bez našeho předchozího písemného povolení, s výjimkou a pouze tehdy, pokud je stanoveno jinak v předpisech kogentního práva (jako je právo citovat).

5. Vlastnictví třetí strany
Naše webové stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy nebo jiné odkazy na webové stránky jiných stran. Nemonitorujeme ani nekontrolujeme obsah webů jiných stran, na které jsou z tohoto webu odkazy. Produkty nebo služby nabízené jinými webovými stránkami podléhají platným Podmínkám a ustanovením těchto třetích stran. Názory vyjádřené nebo materiály objevující se na těchto webových stránkách nemusíme nutně sdílet nebo podporovat.

Neneseme odpovědnost za žádné postupy ochrany osobních údajů nebo obsah těchto stránek. Nesete všechna rizika spojená s používáním těchto webových stránek a veškerých souvisejících služeb třetích stran. Nepřijmeme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození jakýmkoli způsobem, ať už je způsobeno, v důsledku vašeho zpřístupnění osobních údajů třetím stranám.

6. Odpovědné používání
Návštěvou našich webových stránek souhlasíte s tím, že je budete používat pouze pro zamýšlené účely a v souladu s těmito podmínkami, případnými dalšími smlouvami s námi a platnými zákony, předpisy a obecně uznávanými online postupy a průmyslovými pokyny. Nesmíte používat naše webové stránky nebo služby k používání, publikování nebo distribuci jakéhokoli materiálu, který se skládá ze škodlivého počítačového softwaru (nebo je s ním spojen); používat údaje shromážděné z našich webových stránek pro jakoukoli činnost přímého marketingu nebo provádět jakékoli systematické nebo automatizované činnosti shromažďování údajů na našich webových stránkách nebo v souvislosti s nimi.

Zapojení do jakékoli činnosti, která způsobuje nebo může způsobit poškození webové stránky nebo která narušuje výkon, dostupnost nebo přístupnost webové stránky, je přísně zakázáno.

7. Odevzdání nápadu
Neodesílejte žádné nápady, vynálezy, autorská díla nebo jiné informace, které lze považovat za vaše vlastní duševní vlastnictví a které byste nám chtěli prezentovat, pokud jsme předtím nepodepsali smlouvu týkající se duševního vlastnictví nebo smlouvu o mlčenlivosti. Pokud nám jej prozradíte bez takové písemné smlouvy, udělujete nám celosvětovou, neodvolatelnou, nevýhradní, bezplatnou licenci k používání, reprodukování, ukládání, přizpůsobování, publikování, překladu a distribuci vašeho obsahu v jakýchkoli existujících nebo budoucích médiích. .

8. Ukončení užívání
Podle vlastního uvážení můžeme kdykoli upravit nebo dočasně nebo trvale přerušit přístup na webovou stránku nebo jakoukoli službu na nich. Souhlasíte s tím, že neponeseme odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakoukoli takovou úpravu, pozastavení nebo přerušení vašeho přístupu nebo používání webové stránky nebo jakéhokoli obsahu, který jste na webové stránce mohli sdílet. Nebudete mít nárok na žádnou kompenzaci ani jinou platbu, a to ani v případě, že určité funkce, nastavení a/nebo jakýkoli obsah, na který jste přispěli nebo na který jste se spoléhali, budou trvale ztraceny. Nesmíte obcházet nebo obcházet nebo se pokoušet obejít či obejít žádná opatření omezující přístup na naše webové stránky.

9. Záruky a odpovědnost
Nic v této části neomezuje ani nevylučuje žádnou záruku ze zákona vyplývá, že by bylo nezákonné omezit nebo vyloučit. Tato webová stránka a veškerý obsah na této webové stránce jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“ a mohou obsahovat nepřesnosti nebo typografické chyby. Výslovně odmítáme veškeré záruky jakéhokoli druhu, ať už výslovné nebo předpokládané, pokud jde o dostupnost, přesnost nebo úplnost Obsahu. Nedáváme žádnou záruku, že: tento web nebo náš obsah splní vaše požadavky; tato webová stránka bude dostupná nepřetržitě, včas, bezpečně nebo bez chyb.
Následující ustanovení této části se použijí v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony a neomezí ani nevyloučí naši odpovědnost v souvislosti s jakoukoli záležitostí, pro kterou by bylo nezákonné nebo nezákonné, abychom naši odpovědnost omezovali nebo vylučovali. V žádném případě nebudeme odpovědní za žádné přímé nebo nepřímé škody (včetně jakýchkoli škod za ušlý zisk nebo výnosy, ztrátu nebo poškození dat, softwaru nebo databáze nebo ztrátu nebo poškození majetku nebo dat), které vám nebo jakékoli třetí osobě vzniknou. strany, vyplývající z vašeho přístupu na naše webové stránky nebo z jejich používání.

Pokud není v jakékoli dodatečné smlouvě výslovně uvedeno jinak, naše maximální odpovědnost vůči vám za všechny škody vzniklé nebo související s webem nebo jakýmikoli produkty a službami nabízenými nebo prodávanými prostřednictvím webu, bez ohledu na formu právního jednání, které ukládá odpovědnost ( ať už na základě smlouvy, spravedlnosti, nedbalosti, zamýšleného jednání, deliktu nebo jinak) bude omezena na celkovou cenu, kterou jste nám zaplatili za nákup takových produktů nebo služeb nebo používání webových stránek. Takový limit se bude vztahovat souhrnně na všechny vaše nároky, akce a příčiny jednání jakéhokoli druhu a povahy.

10. Soukromí
Pro přístup k našim webovým stránkám a/nebo službám můžete být požádáni o poskytnutí určitých informací o sobě v rámci registračního procesu. Souhlasíte s tím, že veškeré informace, které poskytnete, budou vždy přesné, správné a aktuální.

Vyvinuli jsme zásady pro řešení jakýchkoliv obav o soukromí, které můžete mít. Další informace naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů a v našich Zásadách používání souborů cookie.

11. Přístupnost
Zavázali jsme se, že obsah, který poskytujeme, bude přístupný osobám se zdravotním postižením. Pokud máte zdravotní postižení a nemůžete kvůli svému postižení přistupovat k jakékoli části našich webových stránek, žádáme vás, abyste nám zaslali oznámení včetně podrobného popisu problému, se kterým jste se setkali. Pokud je problém snadno identifikovatelný a řešitelný v souladu s průmyslovými standardními nástroji a technikami informačních technologií, okamžitě jej vyřešíme.

12. Omezení vývozu / soulad s právními předpisy
Přístup na webové stránky z území nebo zemí, kde je obsah nebo nákup produktů nebo služeb prodávaných na webových stránkách nezákonný, je zakázán. Tyto webové stránky nesmíte používat v rozporu s exportními zákony a předpisy České republiky.

13. Zadání
Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte postoupit, převést nebo zadat subdodavateli žádná ze svých práv a/nebo povinností vyplývajících z těchto Podmínek, zcela ani zčásti, žádné třetí straně. Jakékoli údajné přidělení v rozporu s tímto oddílem bude neplatné.

14. Porušení těchto Podmínek
Aniž by tím byla dotčena naše další práva podle těchto Podmínek, pokud tyto Podmínky jakýmkoliv způsobem porušíte, můžeme podniknout taková opatření, která považujeme za vhodná k řešení tohoto porušení, včetně dočasného nebo trvalého pozastavení vašeho přístupu na webovou stránku a kontaktování vašeho poskytovatele internetových služeb požádat, aby vám zablokoval přístup na webovou stránku a/nebo zahájil proti vám právní kroky.

15. Odškodnění
Souhlasíte s tím, že nás odškodníte, budete nás bránit a chránit před všemi nároky, závazky, škodami, ztrátami a výdaji souvisejícími s vaším porušením těchto podmínek a platných zákonů, včetně práv duševního vlastnictví a práv na soukromí. Bezodkladně nám uhradíte naše škody, ztráty, náklady a výdaje související s takovými nároky nebo z nich vyplývající.

16. Vzdání se práva
Neuplatnění některého z ustanovení uvedených v těchto Podmínkách a jakékoli Smlouvě nebo neuplatnění jakékoli možnosti ukončení nebude vykládáno jako zřeknutí se takových ustanovení a nebude to mít vliv na platnost těchto Podmínek nebo jakýchkoli Smlouva nebo jakákoli její část nebo právo poté vymáhat každé a každé ustanovení.

17. Jazyk
Tyto Podmínky budou vykládány a vykládány výhradně v češtině. Veškerá oznámení a korespondence budou psány výhradně v tomto jazyce.

18. Celá dohoda
Tyto smluvní podmínky spolu s naším prohlášením o ochraně osobních údajů a zásadami používání souborů cookie tvoří úplnou dohodu mezi vámi a Medical Laser Center ve vztahu k vašemu používání těchto webových stránek.

19. Aktualizace těchto Podmínek
Tyto Podmínky můžeme čas od času aktualizovat. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat změny nebo aktualizace těchto Smluvních podmínek. Datum uvedené na začátku je posledním datem revize. Změny těchto Podmínek vstoupí v platnost po zveřejnění těchto změn na této webové stránce. Vaše další používání této webové stránky po zveřejnění změn nebo aktualizací bude považováno za oznámení, že souhlasíte s dodržováním těchto podmínek a budete jimi vázáni.

20. Volba práva a jurisdikce
Tyto Podmínky se řídí zákony České republiky. Veškeré spory týkající se těchto Podmínek budou podléhat jurisdikci soudů České republiky. Pokud bude některá část nebo ustanovení těchto podmínek shledána soudem nebo jiným orgánem jako neplatná a/nebo nevymahatelná podle platných právních předpisů, bude taková část nebo ustanovení upravena, vymazána a/nebo vymáhána v maximálním přípustném rozsahu tak, aby uvést v platnost záměr těchto Podmínek. Ostatní ustanovení nebudou dotčena.

21. Kontaktní údaje
Tyto webové stránky vlastní a provozuje Medical Laser Centre.

Ohledně těchto podmínek nás můžete kontaktovat prostřednictvím naší kontaktní stránky.

Žernovská 6,
100 00, Praha 10

+420 274 810 488
mimo pracovní dobu záznamník

+420 274 816 578
mimo pracovní dobu záznamník

+420 607 605 774
mobil

E-mail: mlc@bgm.cz

Po: 7:30 – 16:30
Út: 8:00 – 16:30
St: 8:00 – 16:30
Čt: 8:00 – 16:30
Pá: 8:00 – 15:00

Akceptujeme platební karty a benefiční poukázky.